Θα σας ενημερώσουμε για κάθε διαδικασία πουθα χρειασθείτε απο οποιοδήποτε βαθμό της δικαιοσύνης

Συγκεκριμένα:

– Εκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικά (ποινικό μητρώο, κ.λ.π.)

-ΔΙΑΘΗΚΕΣ

-ΛΥΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

-ΠΕΡΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ

-Σφραγίδα Χάγης

-Αντίγραφα αποφάσεων

-Πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών

Για οποιαδήποτε άλλη εργασία που δεν αναφέρεται πιο πάνω, τηλεφωνείστε ή επισκεφθείτε μας στο γραφείο