Για οποιαδήποτε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ της χώρας

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε στους φορολογούμενους είναι οι εξής:
• Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής ή μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.
• Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
• Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ..
• Διαβίβαση στην ΔΟΥ δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων.
• Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στη Δ.Ο.Υ.
• Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.
• Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1).
• Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών.
• Αιτήσεις Μεταβολής Εργασιών.
• Αιτήσεις μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων.
• Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων για διαγραφή χρεών λόγω οικονομικής αδυναμίας, άρση ή περιορισμό κατασχέσεων, εξάλειψη ή περιορισμό υποθηκών.
• Υποβολή δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
• Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.

• Αλλαγή ΔΟΥ

• Εκδοση Κλειδάριθμου

• Ολες τις θεωρήσεις

• Μεταβολή ΚΑΔ επιχειρήσεων

• Εκδοση επιταγών ημέρας

• Πληρωμές

• Συμβιβασμοί-Διακανονισμοί