Μπορούμε να σας ενημερώσουμε για αιτήματα που θα προκύψουν σε οποιαδήποτε εταιρεία υδρευσης της χώρας.

– Οτι πρόβλημα έχετε με την ΥΔΡΕΥΣΗ (σύνδεση-διακοπή-έλεγχος, υπερογκους λογαριασμούς)

– Κατηγορίες τιμολογίων

– Αλλαγή ονόματος

– Ελεγχοι διάφοροι

– Καθε είδους βεβαιώσεις

– Μετατόπιση παροχής

– Ανύψωση φρεατίου κ.λ.π